Príroda a krajina

 

V katastri obce Dubová sa nachádzajú tieto chránené územia a prvky ochrany prírody a krajiny:

  • Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
  • Chránenom vtáčom území Malé Karpaty - zahrnuté do projektu Natura 2000
  • biokoridor regionálneho významu - rBK Hajdúky-Lindava* prechádzajúci v lese v hornej tretine katastrom obce naprieč z Modranského katastra k prameňu Vyvieračka a ďalej k toku rieky Gidra a po pravom brehu ďalej až do Budmeríc
  • biokoridor miestneho významu - mBK Berínsky* tiahnuci sa po toku Berínskeho potoka popod Kukle cez priehradu ku krížu až k Vištuckej hradskej
  • biokoridor miestneho významu - mBK Dubovský* tiahnuci sa od lesa cez Častovské k Močiarnemu kanálu, okolo hrušky popod Ochtále, cez "polčicové role" po sútok s Dubovským potokom pri skládke k rohu a dolu k vištuckej hradskej
  • biocentrum nadregionálneho významu nBC Vysoká-Hajdúky* sa nachádza v severnej  tretine lesných porastov v katastri obce po Papierničku
  • biocentrum regionálneho významu rBC Lindava* tesne susedí s katastrom, je to vlastne časť lesa Lindava
  • biocentrum miestneho významu mBC Červený Kameň* tesne susedí s katastrom obce, je to hradný kopec s okolím na Píle

 grafické vyobrazenie biokoridorov a biocentier je v návrhu územného plánu obce - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny s návrhom prvkov ÚSES 

Vtáčie druhy, ktoré sú predmetom ochrany v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty, v katastrálnom území obce Dubová zahrnuté do projektu Natura 2000

Lesné druhy:

Nelesné druhy (vinice, lúky, záhrady a sady, okraje lesov)

Zaujímavosti, ktoré sme našli a budeme ich doplňovať na základe Vašich návrhov

Škorec lesklý nechránený, ale jeho spoločenská hodnota (za zabitie) je 2000,- Sk za kus !

Jasenec biely chránená rastlina, ktorá sa ľudovo nazýva aj Boží oheň rastie zaujímavo pri Kalvárii na Vítkovom vŕšku. Vraj sa vie vo veľmi horúcich dňoch sama vznietiť, prípadne vás popáli - má vysoký obsah éterických olejov.

Invázne druhy rastlín ktoré ohrozujú nielen poľnohospodárstvo, ale aj biodiverzitu nášho životného prostredia - vytláčajú pôvodné rastliny a nemajú prirodzených nepriateľov. V povodí Gidry a popri ceste na Častú sa objavil podľa nášho názoru pohánkovec japonský (možno je to pohánkovec sachalínsky od ktorého nemáme fotografiu). 

Tieto je vlastník, správca, alebo nájomca pozemku povinný odstraňovať podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z .Ďalšie invázne rastliny: boľševník obrovský, pohánkovec český, pohánkovec sachalínsky, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.

Tiež "nebezpečné" rastliny: 

pajaseň žliazkatý, astra kopijovitolistá,  astra novobelgická, ježatec laločnatý, slnečnica hľuznatá, netýkavka malokvetá, javorovec jaseňolistý (ktorého máme plný cintorín), rudbekia strapatá, agát biely, hviezdnik ročný. Na tieto druhy sa síce v súčasnosti nevzťahujú žiadne legislatívne obmedzenia, ale nakoľko majú podobné vlastnosti a schopnosti ako skupina inváznych rastlín z vyhlášky, treba im venovať rovnakú pozornosť pokiaľ sa týka ich odstraňovania, potláčania a kontroly výskytu (v ich prípade to nie je povinnosťou vlastníkov podľa zákona).