Projekty z európskych a iných zdrojov

Malokarpatské kultúrno-historické centrum a rekreačno-turistické zariadenie

 • podané 18.5.2007
 • schválené 25.9.2007 (zmluva)
 • VO: Agentúra VO, Púchovská 12, Bratislava podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Bulharská 139, 821 04 Bratislava 2
 • ukončenie 31.10.2008 (odovzdanie stavby)
 • Podpora NFP EÚ 2 025 745,13,-
 • Podpora NFP ŠR 1 823 170,99,-4
 • Vlastné zdroje 421 293,94,-

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová - chystáme žiadosť

 • rezervovaný termín podania žiadosti 22.10.2008
 • spolupráca - Cassis Consult s.r.o
 • predbežná štúdia na pripomienkovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubová

 • podané 18.5. 2007
 • schválené 8.11.2007 (zmluva)
 • VO: Agentúra VO, Púchovská 12, Bratislava podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ : FOND CONSULT s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava 2
 • ukončenie 4.7.2008 (odovzdanie PHSR)
 • Podpora NFP EÚ 217 175,-
 • Podpora NFP ŠR 195 457,51,-
 • Vlastné zdroje 21 717,49,-
 • spolu 434 350,- Sk

Generel zelene a komplexná úprava verejného priestranstva

 • podané 30.10.2007
 • schválený 16.4.2008 (rozhodnutie MŽP)
 • VO: Obecný úrad Dubová podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Hanulova5/D, Bratislava
 • ukončenie 20.10.2008 (odovzdanie generelu)
 • Podpora MŽP SR (Envirofon)  85 500,- Sk
 • Vlastné zdroje 4 500,- Sk
 • spolu 90 000,- Sk

Separácia a zhodnocovanie BRO Environmentálny fond

 • podané 30.10.2007
 • zamietnuté 2007
 • objem žiadaných prostriedkov 673 000,- Sk

Vzdelávanie zamestnancov samosprávy

 • UPSVaR Pezinok
 • podané 18.4.2008
 • schválené 12.6.2008 (zmluva)
 • VO: Obecný úrad Dubová podľa Smernice VO
 • školitelia: ZF Linqua, Tecprom Trifit, T. Hájniková
 • ukončenie: december 2008
 • Podpora NFP UPSVaR 76.920,- SKK           
 • Vlastné zdroje 55.640,- SKK
 • spolu 132.560,- SKK

Zdravo sa hrať - podpora zdravia a športu detí v MŠ Dubová (rekonštrukcia pieskoviska a úprava okolia v MŠ)

 • projekt z Nadácie Slovenskej sporiteľne prihlásila pani Marcela Šuplatová
 • žiadosť 11.5.2008
 • zmluva Na 27-2008 z 3.9.2008
 • zhotoviteľ - Obec Dubová svojpomocne
 • ukončenie 18.11.2008
 • Podpora Marcela Šuplatová 7000,- Sk
 • Podpora Nadácia SLSP 14000,- Sk
 • spolu 21000,- Sk

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová 2. etapa

 • spolupráca: Cassis Consult, s.r.o.
 • podané 13.2.2009
 • zamietnuté 14.5.2009
 • VO: Ing. Zita Táborská, OSO
 • zhotoviteľ: Ing. Lipka – záhradná architektúra
 • objem žiadaných prostriedkov : 386.956,12 €

Obnova verejného priestranstva v obci Dubová

 • spolupráca Cassis Consult, s.r.o.
 • podané 14.9.2009
 • výzva na doplnenie 5.1.2010 (predbežne schválené - čakáme na podpis zmluvy s ministerstvom)
 • schválené : 21.10.2010
 • podpis zmluvy:
 • VO dokumentácie : Ing. Zita Táborská, OSO
 • VO realizácie : Ing. Stanislav Rízek
 • zhotoviteľ dokumentácie: Land art, s.r.o.
 • realizátor : EURO-BUILDING a.s.Bratislava
 • objem žiadaných prostriedkov 468 393,77 €