Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

 • Technické nosiče dát:
  • disketa 3,5" - 25,-Sk
  • CD - 50,-Sk
  • Iný nosič dát - podľa nákupnej ceny nosiča
 • Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier):
  • veľkosť listu A3 - 4,-Sk
  • veľkosť listu A4 - 4,-Sk
  • veľkosť listu(obojstranne) A3 - 8,-Sk
  • veľkosť listu(obojstranne) A4 - 4,-Sk
 • Obstaranie obálok:
  • C4 - 2,-Sk
  • C5 - 1,-Sk
  • C6 - 1,-Sk
 • Odoslanie informácií: Poštové doručenie do vlastných rúk
  • do 50g - 36,-Sk
  • do 100g - 40,-Sk
  • do 500g - 41,-Sk
  • do 1000g - 57,-Sk
  • do 2000g - 83,-Sk
 • Ďalšie špecifické materiály:
  • počet kusov 1 - vo výške obstarávacích nákladov

Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady takto:

 1. poštovou poukážkou
 2. bezhotovostným prevodom na účet v banke
 3. v hotovosti do pokladne

Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku 50,- Sk v zmysle ust. čl. 5. ods. 5 písm. b) Zásad poskytovania informácií.

Kompletná smernica na stiahnutie Kompletnasmernica.doc (97 kB)